Play audiofile
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle


Gelesen auf Südsamisch von Mia Erika Sparrok
3
4

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.Play audiofile

5
6

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.Play audiofile

7
8

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.Play audiofile

9
10

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.Play audiofile

11
12

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.Play audiofile

13
14

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.Play audiofile

15
16

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.Play audiofile

17
18

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.Play audiofile

19
20

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.Play audiofile

21
22

Njaelkies govloe?Play audiofile

23
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com
S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle
S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side