Åarjel-saemiej skuvle
Åarjel-saemiej skuvle

5.- 7. kl Åarjel-saemiej skuvlesne

3
4

Åarjel-saemiej skuvle lea saemien skuvle Snåasesne mij gaske Nöörjesne.

5
6

Åarjel-saemiej skuvle akte onne skuvle. Tjaktjen 2019 17 learohkh skuvlesne. 1.- 4. klaassh leah seamma klaasse-tjïehtjelisnie, jïh 5.- 7. leah jeatjah klaasse-tjïehtjelisnie.

7
8

Learohkh båetieh ovmessie sijjijste Nöörjesne, dovne Sveerjeste. Naan maanah dellie internaatesne årroeminie gosse skuvlesne.  Internaate lea goh maanaj hïejme. Desnie fïereguhte tjïehtjelem utnieh jïh beapmoem jïh såjhtoem åadtjoeh.

9
10

Jaepien 1961 nænnoestin edtjin saemien skuvlem Snåasesne öörnedh. Internaate riejries jaepien 1968. Voestes jaepieh klaassetjïehtjelh Vinje skuvlesne utnin.

11
12

Goeven 2. biejjien 1977 Åarjel-saemiej skuvle riejries, jïh mijjieh jïjtse skuvlem åadtjoejimh. Dan mænngan dovne skuvlem jïh internaatem stueriedamme.

13
14

Ella Holm Bull lij voestes rektovre Åarjel- saemiej skuvlesne. Ealla abpe jielemem åarjelsaemien gieline barki jïh dïhte gellie skuvlegærjah jïh laavloeh tjeeli. Ealla aaj lïhtsege Saemiedigkesne jaepiej 1989-1993.

15
16

Lissine sïejhme faagh goh matematihke, vitnedimmie, daaroen jïh englaanten gïele utnebe åarjelsaemien voestesgïeline jallh mubpiegïeline. Naan learohkh aaj noerhtesaemien utnieh. Mijjen lohkehtæjjah dovne saemien jïh daaroen nuhtjieh. Duedtie lea saemien gïetevætnoe.

17
18

Åarjel-saemiej skuvle maaje-øøhpetimmiem saemien gielesne vadta learoehkidie mah jeatjah skuvline vaedtsieh. Dah learohkh mijjen skuvlese båetieh gosse gussievåhkoeh utnebe.

19
20

Fierhten jaepien 4 guessievåhkoeh utnebe, 2 åvteli jåvlh jih 2 jåvli mænngan. Dellie mijjieh ovmessie aamhtesigujmie barkeminie vg. gïjrejuhteme, vætnoe, heamturh jïh plaerie.

21
22

Mahte fïerhten biejjien mijjieh internaatesne byöpmedibie. Dellie åadtjoejibie guelieh, paannelaejpieh, pastam, bovtsen bearkoem jïh jïjnje vielie.

23
24

Tjaktjege mijjieh ovmessie giedtide vuelkebe gosse edtjieh bovtsh leekedidh. Mijjieh learohkh meatan niestiem skuvlese vaeltebe.

25
26

Fïerhten jaepien provhkebe ellies beapmoebiejjiem utnedh. Dellie saemien beapmoem jallh beapmoem jeatjah laantijste jurjiehtibie. Dellie eejhtegh jïh åerpenh beapmose bööredibie.

27
28

Fïereguhte måbpan tjaktjen mijjieh Plassjese kultuvre-festivaalese “Raasten Rastah” vuelkebe. Desnie maehtebe veeljedh jïjnje ovmessie darjodh goh duedtie, vitnedimmie, gïeline stååkedidh, musigke jv.

29
30

Skuvlen tjeallarisnie saemien maanagïerte man nomme Suaja maanagïerte. Skuvle jïh maanagïerte ovmessie ektesne darjobe. Vuesiehtimmien gaavhtan ektesne olkese minnebe, saemiej åålmegebiejjiem heevehtimmibie jnv.

31
32

Jaepien 2018 Åarjel-saemiej skuvle stoerre jubileumem heevehti gosse skuvle 50 jaepien båeries. Båeries learohkh, lohkehtæjjah jïh jeatjah guessieh böötin. Stoerre heevehtimmie konseertine, vuesiehtimmine, njaelkies beapmojne jïh jïjnje vielie.

33
34

Måjhtah magkerh gïelh lïerebe mijjen skuvlesne?

35
Åarjel-saemiej skuvle

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-34: Åarjel-saemiej skuvle
S12: Jens Søraa

www.aarjelsaemiejskuvle.com
Forrige side Næste side
X