Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofilenb
Snåase
2
Snåsa

Solveig Katarina Fossum Norberg - Snåasen skuvle

þýtt á bókmál frá Solveig Katarina Fossum Norberg
3
4

Snåase gaske Nöörjesne. Snåasen tjïelte Trööndelagen mubpie stööremes tjïelte. Medtie 2100 almetjh Snåasesne årroeh.


Play audiofile

Snåsa ligger i Midt-Norge. Det er Trøndelags nest største kommune. Det bor ca. 2100 mennesker i Snåsa.


Play audiofile 5
6

Snåase lea guektiengïelen tjïelte. Daaroen gïele jïh åarjelsaemien gïele seammavyörtegs tjïeltesne.


Play audiofile

Snåsa er en tospråklig kommune. Norsk og sørsamisk språk er likestilt i kommunen.


Play audiofile 7
8

Aesesne, Bergsåsen, plåamstere Cypripedium calceolus gååvnese. Daate plåamstere lea Snåasen tjïeltenvæhta.


Play audiofile

I Bergsåsen vokser blomsteren Cypripedium calceolus/fruesko. Det er Snåsa kommune sitt kommunevåpen.


Play audiofile 9
10

Snåasen tjïeltesne jïjnjh vaerieh jïh bijjelen 2000 gööleme-jaevrieh. Snåasenjaevrie govhtede stööremes jaevrie Nöörjesne.


Play audiofile

I Snåsa kommune finnes det mange fjell og over 2000 fiskevann. Snåsavatnet er Norges 6. største innsjø.


Play audiofile 11
12

Snåasesne golme maadth-skuvlh, Snåasen Montessori skuvle, Snåasen skuvle jïh Åarjel-saemiej skuvle.


Play audiofile

Det finnes tre grunnskoler i Snåsa, Snåsa skole, Snåsa Montessori skole og Åarjel-saemiej skuvle.


Play audiofile 13
14

Åarjel-saemiej skuvle lea saemien skuvle. Naan learohkh jeatjah tjïeltijste båetieh, jïh dah internaatesne årroeh gosse skuvlesne vaedtsieh.


Play audiofile

Åarjel-saemiej skuvle er en samisk skole. Noen av elevene kommer fra andre kommuner, og de bor på internat når de går på skolen.


Play audiofile 15
16

Snåasesne ånnetji industrije, feeladasse, gellie gaertenh gusnie govsh, snurkh jïh sïrvh jïh gellie gïeh båatsojne berkieh.


Play audiofile

I Snåsa er det litt industri og turisme, det finnes mange gårder med ku, gris og sau og det er mange som jobber med reindrift.


Play audiofile 17
18

Saemien sïjte lea saemien museume jïh kultuvrejarnge mij åarjelsaemien kultuvrem jïh histovrijem vuesehte.


Play audiofile

Saemien sïjte er et samisk museum og kultursenter som viser frem sørsamisk kultur og historie.


Play audiofile 19
20

Snåasen gærhkoe gierkijste jïh båarasommes gærhkoste 800 jaepien båeries.


Play audiofile

Snåsa kirke er bygget av stein og eldste delen er 800 år gammel.


Play audiofile 21
22

Joralf Gjerstad åahpies abpe Nöörjesne juktie dan leah “baahke gïeth”. Dïhte gellie almetjh jealajahteme. Dïhte ”Snåsamannen” gåhtjesåvva.


Play audiofile

Joralf Gjerstad er kjent i hele Norge fordi han har “varme hender”. Han har helbredet mange mennesker. Han blir kalt "Snåsamannen".


Play audiofile 23
24

Måjhtah man gellie gööleme-jaevrieh Snåasen tjïeltesne?


Play audiofile

Husker du hvor mange fiskevann det er i Snåsa kommune?


Play audiofile 25
Snåase

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10+12+14+16+18+24: Anita Dunfjeld Aagård
S4: Commons.wikimedia.org
S6: Saemien Sïjte
S8: Even Jarl Skoglund - commons.wikimedia.org
S20: Klevsand - commons.wikimedia.org
S22: Bjarne Thune - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X