Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofileda
Snåase
2
Snåsa

Solveig Katarina Fossum Norberg - Snåasen skuvle

þýtt á danska frá 5. a Vonsild Skole
3
4

Snåase gaske Nöörjesne. Snåasen tjïelte Trööndelagen mubpie stööremes tjïelte. Medtie 2100 almetjh Snåasesne årroeh.


Play audiofile

Snåsa ligger i Midtnorge. Det er Trøndelags næststørste kommune. Der bor ca. 2100 mennesker i Snåsa.


Play audiofile 5
6

Snåase lea guektiengïelen tjïelte. Daaroen gïele jïh åarjelsaemien gïele seammavyörtegs tjïeltesne.


Play audiofile

Snåsa er en tosproget kommune. Norsk og sydsamisk sprog er ligestillet i kommunen.


Play audiofile 7
8

Aesesne, Bergsåsen, plåamstere Cypripedium calceolus gååvnese. Daate plåamstere lea Snåasen tjïeltenvæhta.


Play audiofile

I Bergsåsen vokser blomsten “Cypripedium calceolus” - fruesko. Den er Snåsa Kommunes kommunevåben.


Play audiofile 9
10

Snåasen tjïeltesne jïjnjh vaerieh jïh bijjelen 2000 gööleme-jaevrieh. Snåasenjaevrie govhtede stööremes jaevrie Nöörjesne.


Play audiofile

I Snåsa Kommune findes der mange fjelde og over 2000 fiskesøer. Snåsavatnet er Norges sjette største sø.


Play audiofile 11
12

Snåasesne golme maadth-skuvlh, Snåasen Montessori skuvle, Snåasen skuvle jïh Åarjel-saemiej skuvle.


Play audiofile

Der er tre grundskoler i Snåsa; Snåsa Skole, Snåsa Montessori Skole og Åarjel-saemiej Skole.


Play audiofile 13
14

Åarjel-saemiej skuvle lea saemien skuvle. Naan learohkh jeatjah tjïeltijste båetieh, jïh dah internaatesne årroeh gosse skuvlesne vaedtsieh.


Play audiofile

Åarjel-saemiej skole er en samisk skole. Nogle af eleverne kommer fra andre kommuner og de bor på skolen, mens de går der.


Play audiofile 15
16

Snåasesne ånnetji industrije, feeladasse, gellie gaertenh gusnie govsh, snurkh jïh sïrvh jïh gellie gïeh båatsojne berkieh.


Play audiofile

I Snåsa er der kun lidt industri og turisme. Der findes mange gårde med køer, grise og får og der er mange, som arbejder med rendrift.


Play audiofile 17
18

Saemien sïjte lea saemien museume jïh kultuvrejarnge mij åarjelsaemien kultuvrem jïh histovrijem vuesehte.


Play audiofile

Saemien Sïjte er et samisk museum og kulturcenter, som viser sydsamisk kultur og historie.


Play audiofile 19
20

Snåasen gærhkoe gierkijste jïh båarasommes gærhkoste 800 jaepien båeries.


Play audiofile

Snåsa Kirke er bygget af sten og den ældste del af kirken er 800 år gammel.


Play audiofile 21
22

Joralf Gjerstad åahpies abpe Nöörjesne juktie dan leah “baahke gïeth”. Dïhte gellie almetjh jealajahteme. Dïhte ”Snåsamannen” gåhtjesåvva.


Play audiofile

Joralf Gjerstad er kendt i hele Norge fordi han har "varme hænder". Han har helbredt mange mennesker. Han bliver kaldt “Snåsamanden”.


Play audiofile 23
24

Måjhtah man gellie gööleme-jaevrieh Snåasen tjïeltesne?


Play audiofile

Kan du huske, hvor mange fiskesøer der er i Snåsa Kommune?


Play audiofile 25
Snåase

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10+12+14+16+18+24: Anita Dunfjeld Aagård
S4: Commons.wikimedia.org
S6: Saemien Sïjte
S8: Even Jarl Skoglund - commons.wikimedia.org
S20: Klevsand - commons.wikimedia.org
S22: Bjarne Thune - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X