Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofilesv
Snåase
2
Snåase

Solveig Katarina Fossum Norberg - Snåasen skuvle

þýtt á sænska frá Stefan Petrovic
Lesið af: Solveig K. Fossum Norberg
Lesið af: Solveig K. Fossum Norberg
3
4

Snåase gaske Nöörjesne. Snåasen tjïelte Trööndelagen mubpie stööremes tjïelte. Medtie 2100 almetjh Snåasesne årroeh.


Play audiofile

Snåsa ligger i mitten av Norge. Det är Trøndelags näst största kommun. Det bor ca. 2100 människor i Snåsa.


Play audiofile 5
6

Snåase lea guektiengïelen tjïelte. Daaroen gïele jïh åarjelsaemien gïele seammavyörtegs tjïeltesne.


Play audiofile

Snåsa är en tvåspråkig kommun. Norsk och sydsamiska språk är detsamma i kommunen.


Play audiofile 7
8

Aesesne, Bergsåsen, plåamstere Cypripedium calceolus gååvnese. Daate plåamstere lea Snåasen tjïeltenvæhta.


Play audiofile

I Bergsåsen växer blommorna Cypripedium calceolus/guckosko. Det är Snåsas kommunvapen.


Play audiofile 9
10

Snåasen tjïeltesne jïjnjh vaerieh jïh bijjelen 2000 gööleme-jaevrieh. Snåasenjaevrie govhtede stööremes jaevrie Nöörjesne.


Play audiofile

I Snåsa kommun finns det många fjäll och över 2000 fiskevatten. Snåsavatnet är Norges sjätte största insjö.


Play audiofile 11
12

Snåasesne golme maadth-skuvlh, Snåasen Montessori skuvle, Snåasen skuvle jïh Åarjel-saemiej skuvle.


Play audiofile

Det finns tre grundskolor i Snåsa, Snåsa skola, Snåsa Montessori skola och Åarjel-saemiej skuvle.


Play audiofile 13
14

Åarjel-saemiej skuvle lea saemien skuvle. Naan learohkh jeatjah tjïeltijste båetieh, jïh dah internaatesne årroeh gosse skuvlesne vaedtsieh.


Play audiofile

Åarjel-saemiej skuvle är en samisk skola. Några av eleverna kommer från andra kommuner, och de bor på internat när de går i skolan.


Play audiofile 15
16

Snåasesne ånnetji industrije, feeladasse, gellie gaertenh gusnie govsh, snurkh jïh sïrvh jïh gellie gïeh båatsojne berkieh.


Play audiofile

I Snåsa finns en del industri och turism, det finns många gårdar med ko, gris och får och det finns många som arbetar med renskötsel.


Play audiofile 17
18

Saemien sïjte lea saemien museume jïh kultuvrejarnge mij åarjelsaemien kultuvrem jïh histovrijem vuesehte.


Play audiofile

Saemien Sijte är ett samiskt museum och kulturscenter som visar främst sydsamisk kultur och historia.


Play audiofile 19
20

Snåasen gærhkoe gierkijste jïh båarasommes gærhkoste 800 jaepien båeries.


Play audiofile

Snåsa kyrka är byggt av sten och äldsta delen är 800 år gammal.


Play audiofile 21
22

Joralf Gjerstad åahpies abpe Nöörjesne juktie dan leah “baahke gïeth”. Dïhte gellie almetjh jealajahteme. Dïhte ”Snåsamannen” gåhtjesåvva.


Play audiofile

Joralf Gjerstad är känd i hela Norge eftersom han har varma händer och eftersom han har healat många människor. Han kallas för “Snåsamannen”.


Play audiofile 23
24

Måjhtah man gellie gööleme-jaevrieh Snåasen tjïeltesne?


Play audiofile

Kommer du ihåg hur många fiskevatten det är i Snåsa kommun?


Play audiofile 25
Snåase

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10+12+14+16+18+24: Anita Dunfjeld Aagård
S4: Commons.wikimedia.org
S6: Saemien Sïjte
S8: Even Jarl Skoglund - commons.wikimedia.org
S20: Klevsand - commons.wikimedia.org
S22: Bjarne Thune - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X